6,8

Презентации и обучения за прилагане на безизкопни технологии

„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии”  организира обучения за студенти и млади професионалисти от водния сектор, за специалисти от общини и оператори на тръбопроводна инфраструктура, фирми-изпълнители, както и специализирани обучения по проектиране на безизкопни рехабилитации по различни технологии. За специалистите от сектора, които желаят да усвояват в работата си нови безизкопни технологии се провеждат практически обучения за работа с машини, съоръжения и материали с демонстрации на „живо“.
Виж галерията

2

Оценка на състоянието на тръбопроводна инфраструктура и консултации за избор на технология

„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” предоставя услуги по инспектиране на тръбопроводи със CCTV камера с последващ анализ на състоянието им и консултации за избор на най-подходяща технология за рехабилитация. Консултациите се извършват от специалистите на центъра, като съществува възможност за провеждане на дистанционни консултации с международни експерти по безизкопни технологии чрез конферентна видеовръзка в мултимедийната зала на центъра.
Виж галерията

Изпитване на технологии и материали на тестов полигон

„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” разполага с тестов полигон на открито и на закрито за провеждане на изпитания на нови машини, оборудване, инструменти и материали за безизкопни технологии.Центърът предлага цялостна организирания на представяния и демонстрации на нови продукти, машини и съоръжения пред специалисти от сектора, общините, академичната общност и т. н.
Виж галерията

Лабораторни тествания на материали

„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” разполага с модерна лаборатория, където могат да се тестват механичните свойства на нови материали за безизкопни технологии, а също и контролни тестове на образци от извършени рехабилитации за потвърждаване на качеството им.
Виж галерията

Почистване на тръбопроводи с водна струя (ниско и високо) налягане

„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” предлага почистване на тръбопроводи от наноси, продукти на корозия, инкрустации и други с водна струя под ниско налягане (120-150 бара), а също и основно почистване на напорни стоманени тръбопроводи с водна струя под високо налягане (до 1200 бара). Мръсната вода се изтегля от вакуумна инсталация, а твърдите частици от замърсената вода се отделят в рециклиращата инсталация. Това позволява многократното използване на едно и също количество вода при почистването на определен участък, което намалява замърсяването на околната среда и загубите на време за зареждане на машината с чиста вода.
Виж галерията

Обследване на тръбопроводи със CCTV камера

„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” предоставя услуги по ТВ инспекция на тръбопроводи със специализирана мобилна операторска станция, оборудвана със съвременна, дистанционно управляема CCTV ( closed circuit television inspection ) подвижна камера. Благодарение на голямата разделителна способност на камерата се получава детайлна информация за състоянието на тръбопровода. Това позволява да бъдат локализирани с голяма точност размествания, неуплътнени и компрометирани участъци от тръбопровода и други дефекти. Клиентът получава пълен запис на електронен носител, с подробна информация за вида и материала на обследваните трасета, диаметри, наклони, както и експертно становище за причините за намалената проводимост на тръбопровода и/или загубите на вода.
Виж галерията

Дистанционни манипулации в тръбопроводи с робот

„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” предоставя услуги по отстраняване на локални дефекти и несъвършенства (неравности и шупли) в тръбопроводи чрез фрезоване с дистанционно управляем робот. Машината осигурява отстраняване на препятствия от тръби с вътрешен диаметър от DN 200 мм до DN 600 мм, подходяща е също за изрязване на отвори за отклонения след рехабилитация.
Управлението на робота се извършва дистанционно от повърхността, като оператора получава на монитор детайлна информация за размера и точната позиция на препятствието и извършва отстраняването му чрез вградена цветна камера. Изображението на камерата се записва на DVD носител под формата на видео материал и е задължителен компонент от Протокола за извършената работа.
Виж галерията

Заснемане на точни координати на съществуващи тръбопроводни системи

„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” разполага с оборудване DuctRunner ™ за заснемане на трасета на съществуващи тръбопроводни системи. Оборудването осигурява точно триизмерно заснемане на трасетата на тръбопроводи без значение от какъв материал са, като дава информация за наличие на обратни наклони, пропадания, хоризонтални измествания и други отклонения. Особено подходящо е за заснемане на неясни, неизвестни трасета на стари тръбопроводи, за възстановяване на липсваща документация, както и за контрол на съответствието на новоизградени тръбопроводи с проектната документация.
Измерващата сонда е напълно автономна, може да работи на всякаква дълбочина и под всякакви препятствия (реки, ЖП линии, магистрали, сгради и т.н.), без да се влияе от електромагнитни или други смущения. Данните се обработват от специализиран софтуер. Получената информация може да се впише директно в географска информационна система /ГИС/.
Виж галерията

Рехабилитация по CIPP технология

„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” предоставя услуги по рехабилитация на тръбопроводи по технологията „Облицовка с втвърдяване на място” чрез оборудване Phoenix. С това оборудване могат безизкопно да се рехабилитират стари водопроводи, газопроводи, канализации и др. изградени от стоманени, чугунени, етернитови, стоманобетонни, PVC тръби, с вътрешен диаметър от 150 мм до 1220 мм.
Технологията гарантира пълно отстраняване на течовете, повишаване устойчивостта на тръбопровода при разместване на земните пластове, вибрации, хидравлични удари, подобрява хидравличните характеристики и износоустойчивостта на тръбопровода и удължава експлоатационния му срок с 50 и повече години.
Виж галерията

Рехабилитация по SPR технология

„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” предоставя услуги по рехабилитация на тръбопроводи по технологията SPR (монтаж на облицовка от спирално навита тръба). Технологията се прилага за рехабилитация на тухлени, бетонови, чугунени, стълкопластови, пластмасови и от всякакви други материали канализации, нисконапорни водопроводи, дъждовни канализации и водостоци с диаметри до 3000 мм, като осигурява структурна рехабилитация дори на силно разрушени тръбопроводи. Технологията се основава на принципа на производство „на място” на тръба от фабрично произведена непрекъсната пластмасова (PVC или HDPE) лента с висока якост и ниско тегло. Монтажът на тръбата се осъществява като се използват съществуващите ревизионни шахти- без никакви разкопавания. Технологията гарантира пълно отстраняване на инфилтрацията и ексфилтрация, подобряване хидравличните свойства и износоустойчивостта на тръбопровода, удължаване на експлоатационния срок на канализацията с 50 и повече години.
Виж галерията

Обследване на текущото състояние на мрежата със Pipe Inspector

„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” предоставя услуги по рехабилитация на тръбопроводи по технологията SPR (монтаж на облицовка от спирално навита тръба). Технологията се прилага за рехабилитация на тухлени, бетонови, чугунени, стълкопластови, пластмасови и от всякакви други материали канализации, нисконапорни водопроводи, дъждовни канализации и водостоци с диаметри до 3000 мм, като осигурява структурна рехабилитация дори на силно разрушени тръбопроводи. Технологията се основава на принципа на производство „на място” на тръба от фабрично произведена непрекъсната пластмасова (PVC или HDPE) лента с висока якост и ниско тегло. Монтажът на тръбата се осъществява като се използват съществуващите ревизионни шахти- без никакви разкопавания. Технологията гарантира пълно отстраняване на инфилтрацията и ексфилтрация, подобряване хидравличните свойства и износоустойчивостта на тръбопровода, удължаване на експлоатационния срок на канализацията с 50 и повече години.Pipe Inspector осигурява безжично видеообследване на тръбопроводи, както и локализиране на течове. Системата дава възможност за пълно оптично и акустично обследване на тръбопроводи, независимо от какъв материал са произведени, без прекъсване на работния процес. За разлика от кабелните системи за видео инспекция този метод работи безжично, което дава възможност за продължително оптично обследване на големи участъци с дължина до 50км. Pipe Inspector е с акумулаторно захранване и без затруднение преодолява завои от 900 и не се влияе от вида на материала, от който са изработени тръбите; подходящ за диаметри от DN 100мм до DN 1000мм. С помощта му могат да бъдат обследвани и недостъпни тръбопроводи като например такива на летища, магистрали, промишлени предприятия или други чувствителни на достъп зони.

Възможности на системата:

– Оптично видеообследване
– Запис на шумове за локализиране и на най-малките течове с точност до 10л/час при 5 бара работно налягане
– Запис на налягането по цялата дължина на тръбопровода
– Измерване на мътност – опционално
– Измерване на проводимост – опционално
– Измерване на дължината в метри
– Видео запис с HD качество

Обследване на текущото състояние на мрежата със Pipe Profiling Sonar

Pipe Profiling Sonar осигурява акустичен метод за профилиране ( изчертаване на напречния профил на сечението ) на вътрешността на изцяло или частично запълнени тръбопроводи или сондажи. Този метод не изисква източване на тръбите, които в сравнение с ССТV проучванията ( инспекцията с камера ) осигурява точна количествена информация, която не може да бъде получена само от дисплея на камерата. Проучването дава информация за точния профил на напречното сечение на тръбопровода; за наличието на препятствия; дълбочина на водното течение ( съответно възможност за определяне на площта на водното сечение, а оттам и изчисляване на протичащия поток ); информация за наличието и количеството на наносите.

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail